Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „STREFA NATURY”

(dalej jako "Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Natury działającym pod adresem: www.strefa-natury.eu
Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Klientem dokonującym zakupów w Sklepie Internetowym Strefa Natury a Sprzedawcą.
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, będąca:

a. konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) albo

b. przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Przedsiębiorca”);

2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny;

3. Konto Klienta – indywidualny profil Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie Internetowym;

4. Logowanie – czynność faktyczna polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail) koniecznych do uzyskania dostępu do Konta Klienta; login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

5. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, wymagana w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.), określający zasady dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

7. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług) prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Klientom zapoznanie się oraz zakup Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.strefa-natury.eu;

9. Sprzedawca – Magdalena Jagiełka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Personal Process z siedzibą w Dąbrowie, ul. Bukowska 41, 62-070 Dopiewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7792178934, REGON 301303851, będąca właścicielem Sklepu Internetowego, prowadząca sprzedaż Produktów za pośrednictwem platformy teleinformatycznej dostępnej na stronie www.strefa-natury.eu;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

11. Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a. przestrzegania postanowień Regulaminu,

b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

e. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

12. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła do Konta Klienta,
dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

13. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w tym praw autorskich, nazwy sklepu, nazwy domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

14. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.strefa-natury.eu oraz sporządzić jego wydruk. 

15. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, skład, właściwości oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta Klienta.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, przed rejestracją Konta Klienta, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, bowiem zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać złożone Sprzedawcy w dowolnej formie, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@strefa-natury.eu lub listownie na adres Sprzedawcy: Personal Process Magdalena Jagiełka, ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.


PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są zarówno Klienci:

a. posiadający Konto Klienta,

b. nieposiadający Konta Klienta – dokonujący zakupów z pominięciem Rejestracji i logowania do Konta Klienta.

2. Status zarejestrowanego Klienta Sklepu Internetowego uzyskuje się po dokonaniu następujących czynności:

a. prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła do Konta Klienta,

b. dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy Rejestracji.

3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

a. imię i nazwisko,
b. adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
c. adres e-mail,
d. numer telefonu kontaktowego,
e. hasło.

4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu Internetowego - zakładka ‘Sklep on-line’ oraz e-mailowo na adres: sklep@strefa-natury.eu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-16.00.

5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest:

a. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego w zakładce ‘Sklep on-line’

b. w przypadku złożenia Zamówienia e-mailowo – złożenie Zamówienia zawierającego następujące dane:

nazwę Produktu lub Produktów z ich kodami,
wskazanie rodzaju opakowania/gramatury (jeżeli dany Produkt posiada więcej niż jedno opakowanie/gramaturę),
liczbę zamawianych Produktów, pełne dane teleadresowe do wysyłki, tj. imię i nazwisko lub firmę adresata, adres dostawy (ulica, numer domu i/lub lokalu, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu kontaktowego (dla kuriera),
informację o formie zapłaty, tj. za pobraniem, przelewem lub poprzez system elektronicznych płatności przelewy24.pl

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości:

a. na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji (dotyczy Klientów posiadających aktywne Konto Klienta) Klienta) lub
b. na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia (dotyczy Klientów nieposiadających aktywnego Konta Klienta).

7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji:

a. w przypadku Zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia przez Klienta,
b. w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu przelewy24.pl – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone Zamówienie;

8. Przez przygotowanie Zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Produktu przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi.

9. Realizacja Zamówienia przez Sklep Internetowy odbywa się do 5. dni licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16:00.

10. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta lub poza godzinami działania Sklepu Internetowego są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

11. W sytuacji, gdy Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient, według własnego uznania, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego Produktu.

12. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje właściwy dokument księgowy wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.


CENY PRODUKTÓW

1. Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, jednakże są one wyraźnie wskazywane w trakcie składania Zamówienia.


FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie Internetowym za złożone Zamówienie można dokonać płatności w następujący  sposób:

a. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DHL,
b. przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy:

SANTANDER 97 1090 1346 0000 0001 3176 1900

c. płatność przelewy24.pl - dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.

CZAS DOSTAWY

1. W opisie każdego Produktu zamieszczonego w Sklepie Internetowym widnieje przewidywany czas dostawy. 

2. Wysłanie Zamówienia w dniu jego złożenia w odniesieniu do Produktów z oznaczeniem ich wysyłki od 24h, może nastąpić jeżeli:

a. Zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym,  
wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy do godziny 12.00 albo
Sprzedawca otrzyma informację o wysyłce Produktu za pobraniem do godziny 12.00.

b. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 24h do 48h dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.

3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku. W momencie nadania przesyłki Klient otrzymuje drogą e-mailową numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego może sprawdzić jej status na stronie internetowej firmy kurierskiej http://www.dhl.com.pl

4. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie bezpośrednio z Klientem celem jej doręczenia.


KOSZTY DOSTAWY

1. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: 0 zł

2. Paczkomaty InPost: zamówienia do 150 zł - 12,50 zł
                                 zamówienia powyżej 150 zł - DARMOWA PRZESYŁKA

3. Przesyłka kurierska: 16,00 zł

4. Przesyłka kurierska pobraniowa: 20,00 zł

5. O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą, tj. przed dokonaniem zakupu Produktów.


ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, zaleca się w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

2. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń jeszcze w obecności doręczyciela, zaleca się sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności kuriera, spisać protokół szkody (w przypadku gdy kurier nie ma przy sobie takiego protokołu istnieje możliwość umówienia się z kurierem na spisanie go w innym terminie lub spisanie go na dowolnej kartce papieru), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres do korespondencji ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: e-sklep@strefa-zdrowia.eu
Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.; dalej jako „UPK”), z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie (w tym przykładowo: przy wykorzystaniu formularza zwrotu, w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail) w terminie 14. dni licząc od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt dostarczany był partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Do zachowania 14-dniowego terminu określonego w punkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Galeria Mallwowa / Strefa Natry, ul. Malwowa 162, 60-185 Skórzewo lub adres poczty elektronicznej: sklep@strefa-natury.eu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający uniknięcie uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. za transport od Sprzedawcy do Konsumenta) z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sprzedawcy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14. dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Dla zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu do Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Galeria Mallwowa/ Strefa Natury, ul. Malwowa 162, 60-185 Skórzewo. 

8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 UPK, m.in. w odniesieniu do umowy:

a. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


WADY PRODUKTÓW; PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.  

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu, Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefa-natury.eu
Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa.

9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14. dni. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.  


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy złożeniu Zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji i obsługi Zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.).

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep Internetowy.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep Internetowy Zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również UPK. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2018 roku.

Newsletter
Zapisz się do newslettera i zrób pierwsze zakupy z rabatem 5%.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium